Syndyk sprzeda 18 niezabudowanych działek (w tym z miejscami parkingowymi) Kraków

1273548 zł

Opis

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Krakowa wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności następujących działek:
1. działki o numerze 295/5 o powierzchni 134 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00285988/5, za cenę nie niższą niż 42.941,50 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 50/100 brutto),
2. działki o numerze 439/12 o powierzchni 181m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00276565/8, za cenę nie niższą niż 58.002,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwa złote 00/100 brutto),
3. działki o numerze o numerze 448/4 o powierzchni 1m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00250645/5, za cenę nie niższą niż 283,50 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy złote 00/100 brutto),
4. działki o numerze 593/9 o powierzchni 365m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 144.557,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 brutto),
5. działki o numerze 593/16 o powierzchni 312m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 123.567,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100 brutto),
6. działki o numerze 593/17 o powierzchni 1.109m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 439.215,00 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych 00/100 brutto),
7. działki o numerze 605 o powierzchni 218m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00236273/2, za cenę nie niższą niż 69.860,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100 brutto),
8. działki o numerze 596/4 o powierzchni 234m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 66.143,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100 brutto),
9. działki o numerze 596/5 o powierzchni 23m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 6.499,50 zł brutto (słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100 brutto),
10. działki o numerze 594/2 o powierzchni 417m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 165.151,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 brutto),
11. działki o numerze 594/19 o powierzchni 128m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 41.016,50 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy szesnaście złotych 50/100),
12. działki o numerze 595/8 o powierzchni 54m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 15.263,50 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 50/100 brutto),
13. działki o numerze 595/12 o powierzchni 77m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 24.675,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto),
14. działki o numerze 450/11 o powierzchni 256m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00174280/1, za cenę nie niższą niż 72.359,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 brutto),
15. działki o numerze 479/10 o powierzchni 5m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00123773/2, za cenę nie niższą niż 1.603,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset trzy złote 00/100 brutto),
16. działki o numerze 139/11 o powierzchni 2m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00004321/9, za cenę nie niższą niż 371,00 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100 brutto),
17. działki o numerze 139/13 o powierzchni 3m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00004321/9, za cenę nie niższą niż 556,50 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 50/100 brutto),
18. działki o numerze 139/15 o powierzchni 3m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00004321/9, za cenę nie niższą niż 1.484,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100 brutto)
Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie działki łącznie, jak również każda z działek osobno.
Warunki sprzedaży:
1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup nieruchomości w trybie z wolnej ręki dot. SM Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości, sygn. akt VIII GUp 11/16 - działki”, osobiście
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 14.02.2024 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 14.02.2024 r. na rachunek bankowy o nr
34 1020 2892 0000 5802 0158 6759.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 15.02.2024 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Szczegóły na stronie www.zieciak.com.pl - nieruchomości.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Sekretariat

December 18, 2022 20:42
Telefon kontaktowy: 124467815
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wewroclawiu.eu
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...